Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • A1. Yuksel, FV., Kisa, C., Goka, E., “Sensory deprivation and disorders of perception”, Can J Psychiatry, 49(12), 865-866, (2004). SCI
 • A2.Kisa, C., Yildirim, SG., Aydemir, C., Cebeci, S., ve Goka, E., “Prolonged electroconvulsive therapy seizure in a patient taking ciprofloxacin”, J ECT, 21(1), 43-44 (2005). SSCI
 • A3. Kisa, C., Yildirim SG., ve Göka E., “Impulsivity and mental disorders”, Turk Psikiyatri Derg, 16(1), 46-54 (2005). SSCI
 • A4. Basterzi, AD., Aydemir, C., Kisa, C., Aksaray, S., Tuzer, V., Yazici, K., Göka, E., “IL-6 levels decrease with SSRI treatment in patients with major depression”, Hum Psychopharmacol, 20(7), 473-476 (2005). SCIE
 • A5.Aydemir, C., Göka, E., Kisa, C., Kurt, A., ve Yuksel FV., “Dyskinesia and soft neurological signs in schizophrenia”, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 9(4), 238-243 (2005). SCIE
 • A6. Aydemir, C., Yalcin, ES., Aksaray, S., Kisa, C., Yildirim, SG., Uzbay, T., ve Göka, E., “Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) changes in the serum of depressed women”, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 30, 1256-1260 (2006). SCI
 • A7. Kisa, C., Bulbul, DO., Aydemir, C., Goka, E.,“Is it possible to be dependent to Tianeptine, an antidepressant? A case report”, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 31, 776-778 (2007). SCI
 • A8. Kisa, C., Aydemir, C ., Kurt, A., Gülen, S., ve Göka, E., “Long term follow-up of patients with postpartum psychosis”, Turk Psikiyatri Derg, 18(3), 223-230 (2007). SSCI
 • A9. Tekdogan, U., Tuncel, A., Nalcacioglu, V., Kisa, C., Aslan, Y., Atan A., “Is the pain level of patients affected by anxiety during transrectal prostate needle biopsy ?”, Scand J Urol Nephrol, 42, 24-28 (2008). SCI
 • A10. Yalcin, D0., Goka, E., Aydemir, MC., Kisa, C., “Is aripiprazole the only choice of treatment of the patients who developed anti-psychotic agents-induced leucopenia and neutropenia ? A case report”, J Psychopharmacol. 22(3), 333-5 (2008). SCI
 • A11. Yorulmaz, O.,Karanci, AN., Bastug, B., Kisa, C., Goka, E., “Responsibility, thought-action fusion and thought supression in Turkish patients with obsessive-             compulsive disorders”, J Clin Psychol, 64(3), 308-17 (2008). SSCI
 • A12. Göka, E., Kurt A, Aydemir, MÇ., Göka, S., Yalçın, ES., Kısa, C.,”Şizofreni hastalarında silik nörolojik işaretler ve istemsiz hareketler: Karşılaştırmalı bir çalışma”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10 (Ek 1), 80-81,(2009).SCIE
 • A13. Göka, E., Göka, S., Aydemir, MÇ., Aksaray, S., Yalçın, ES., Kısa, C.,” Bipolar bozuklukta manik epizodta BDNF düzeyleri ve tedaviyle değişim”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19 (Ek 1), 8-13, (2009). SCIE
 • A14. Akdemir C., Keleş H., Yalçın DÖ., Kısa C. “Bir şizofreni olgusunda self-mutilasyon”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10 (Ek 1), 78-79,(2009). SCIE
 • A15. Tüzer V, Kısa C, Aydemir MÇ, Göka E. “Şizofrenide yaşam kalitesini yordayan etkenler zaman içinde değişir mi? Bir izlem çalışması”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10 (Ek 1), 88-89,(2009). SCIE
 • A16. Göka E, Ak E, Bulut SD, Aydemir Ç ve Kısa C. “Olanzapin kullanımına bağlı tardif distoni olgusu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 20:252-254,(2010). SCIE
 • A17. Akdağ HA, Kısa C, Bekki G, Göka E. “Klozapin tedavisini pimozid ile güçlendirme yaklaşımı: Tedaviye dirençli bir şizofreni olgusu”, Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 47, 74-7, (2010). SCIE
 • A18. Tüzer V, Kısa C, Aydemir Ç, Ak E, Göka E. Şizofreni Hastaları ve Yakınlarının Öznel Yaşam Kalitesini Yordayan Faktörler: Bir İzlem Çalışması. NöroPsikiyatri Arşivi 47(4):292-296, (2010). SCIE
 • A19. Kısa C, Akdağ HA, Aydemir Ç, Göka E. Klozapin Tedavisine Yeterli Yanıt Alınamayan Tedaviye Dirençli Şizofreni Hastalarında Pimozidle Güçlendirme Yaklaşımı: Geriye Dönük Bir Değerlendirme Çalışması NöroPsikiyatri Arşivi 47(4):302-306, (2010). SCIE
 • A20. Akdağ HA, Kısa C, Göka E. Klozapine dirençli şizofreni hastalarında güçlendirme yaklaşımları: Bir gözden geçirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi 11(4):343-350, (2010). SCIE
 • A21. Polat F, Tuncel A, Balci M, Aslan Y, Sacan Ö, Kisa C, Kayali M, Atan A. Comparison of local anesthetic effects of lidocaine versus tramadol and effect of child anxiety on pain level in circumcision procedure. Journal of Pediatric Urology (2012),SCIE

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • B1. Aydemir, C., Goka, E., Kisa, C., Kurt, A., Naldoken, S., ve Ortapamuk, H., “Neurological soft signs, extrapyramidal signs, spontaneous dyskinesia and SPECT findings in never-medicated patients with schizophrenia: A comparative study”, European Neuropsychopharmacology, 14(suppl 3), S276, (2004).
 • B2. Tuzer, V., Bulut, S., Kisa, C., Aydemir, C., ve Goka, E., “Quetiapine treatment of prolactin-secreting pituitary adenoma unrelated to antipsychotic use”, The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central and Eastern Europe, may 13-15, Nevşehir, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 8 (suppl 1), 51, (2004).
 • B3. Tekdogan, U., Tuncel, A., Nalcacioglu, V., Kisa, C., Aslan, Y., ve Atan A., “The effect of the patient’s anxiety and periprostatic anaesthesia on pain control during transrectal prostate needle biopsy”, 21st Annual EAU Congress, France, 5-6 April, Elsevier, Paris, Eur Urol Suppl, 5(2), 199,(2006).
 • B4. Yorulmaz, O., Bastug, B., Karanci, AN., Goka, E., Kisa, C., ve Cebeci, S., “Thought-action fusion, morality and OCD: Further examination in a Turkish clinical sample”, poster sessions programme 429/159p, 36th European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Paris, France, 181, (2006).
 • B5. Keighobadi, M., Kisa, C., Gürün, D., Göka, E., ve Karakaş, S., “Prediction of symptom classes of schizophrenia on the basis of the learning and memory capacity”, Abstracts of the 13th World Congress of Psychophysiology, The Olympics of the Brain. Istanbul, Turkey, August 28-September 2. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 345, (2006).
 • B6. Yorulmaz, O.,Karanci, AN., Bastug, B., ve Kisa, C., “Responsibility, Thought-action fusion and thought supression in Turkish patients with obsessive-compulsive disorders”, oral sessions programme, 10th European Congress of Psychology, Prague, Czech Republic, 53, (2007).
 • B7. Keighobadi M, Kisa C, Goka E, Karakaş S, “Positive and negative subgroups of schizophrenia are differented by meta-memory proceses”, 14th World Congress of Psychophysiology the Olympics of the Brain, Sep 8-13, 2008, St Petersburg, Russia, International Journal of Psychophysiology, 69(3), 291-292, (2008).

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • C1. Kısa, C., Yalçın, ES., Göka, E., “Atipik antipsikotiklerin neden olduğu agranülositoz: Olgu sunumu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 11, 187-191, (2001).
 • C2. Kısa, C., Okay, T., Dilbaz, N., “Anestezi ve kas gevşeticili modifiye EKT uygulamaları”, Klinik Psikiyatri, 4, 253-260, (2001).
 • C3. Aydemir, Ç., Kısa, C., “Konsültasyon liyezon psikiyatrisinde demans”, Klinik Psikiyatri, 4, 203-211, (2001).
 • C4.Kısa C, Aydın D, Cebeci S, Aydemir Ç, Göka E.”Acil psikiyatrik başvuruların ve acil psikiyatrik hizmetlerin değerlendirlmesi” Yeni Symposium, 39(4),174-180, (2001).
 • C5. Okay, İT., Kısa, C., ve Dilbaz, N., “Psikiyatrik bozukluklarda valproat kullanımı”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(1), 33-41, (2002).
 • C6. Kısa, C., Bozkurt, SZ., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Hipertiroidizmle ilişkili ruhsal bozukluklar:Üç vaka sunumu”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 10(1), 67-70, (2002).
 • C7. Tüzer, V., Zincir, S., Başterzi, AD., Aydemir, Ç., Kısa, C., ve Göka, E., “Şizofreni hastalarında aile ortamı ve duygu dışavurumunun değerlendirilmesi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 6(4), 198-203, (2003).
 • C8. Kısa, C., “EKT;Giriş ve tarihçe”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 5-6, (2003).
 • C9. Kısa, C., ve Aydemir, Ç., “Elektrokonvülsif tedavinin etki mekanizması”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 7-11, (2003).
 • C10.Kısa,C., ve Göka, E.,“Elektrokonvülsif tedavi için endikasyon ve kontrendikasyonlar”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 12-18, (2003).
 • C11. Kısa, C., ve Kurt, A., “Elektrokonvülsif tedavi öncesi ve sonrası hastaya yaklaşım”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 19-22, (2003).
 • C12. Kısa, C., Okay, İT., ve Dilbaz, N., “Elektrokonvülsif tedavide anestezi uygulaması”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 23-28, (2003).(C2 ile benzer yazı, puanlandırılmadı).
 • C13. Kısa, C., ve Tüzer, V., “EKT uygulaması”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 29-33, (2003).
 • C14. Başterzi, AD., Yalçın, ES., ve Kısa, C., “Elektrokonvülsif tedavinin yan etkileri”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 34-38, (2003).
 • C15. Kurt, A., Yüksel, FV., ve Kısa, C., “Elektrokonvülsif tedavi, anestetik ajanlar ve psikotropik ilaçların etkileşimi”, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 39-43, (2003).
 • C16. Kisa, C., Aydemir, C., Basterzi, AD., Tüzer, V., ve Göka, E., “Mental disorders in the parents of bipolar patients”, Turk Psikiyatri Derg, 15(3), 175-181 (2004). (Bu makale tıpta uzmanlık tezinde kaynaklanıyor).
 • C17. Kısa, C., “Postpartum psikiyatrik bozukluklar”, 3P Dergisi,12(ek 4), 3-6, (2004).
 • C18. Kurt, A., ve Kısa, C., “Postpartum hüzün”, 3P Dergisi, 12(ek 4), 7-11, (2004).
 • C19. Yıldırım, SG., Kısa, C., ve Aydemir, Ç., “Postpartum depresyon”, 3P Dergisi, 12(ek 4), 12-20, (2004).
 • C20. Yüksel, FV., Kısa, C., Yalçın, ES., ve Göka, E., “Postpartum psikoz”, 3P Dergisi, 12(ek 4), 21-29, (2004).
 • C21. Kısa, C., ve Yıldırım, SG., “Gebelik, postpartum dönem ve ruhsal bozukluklar”, 3P Dergisi, 12(ek 4), 30-37, (2004).
 • C22. Bediz, U., Aydemir, Ç., Başterzi, AD., Kısa, C., Cebeci, S., ve Göka, E., “Hekimlerin konversiyon bozukluğuna yaklaşımını etkileyen faktörler”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(2), 73-79, (2004).
 • C23. Kısa, C., Yüksel, FV., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Karbamazepin tedavisi sırasında   gelişen hiponatremi ve sonuçları:Bir olgu sunumu”, Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, 8(1):50-53, (2006).
 • C24. Derya, EG., Göka, E., ve Kısa, C., “Hekimlerin ve hukukçuların işbirliğini zorunlu kılan bir durum:Dava paranoyası”, Adli Psikiyatri Dergisi, 3(2), 17-21, (2006).
 • C25. Yorulmaz, O., Karancı, AN., Dirik, G., Baştuğ, B., Kısa, C., Göka, E., ve Burns, GL., “Padua envanteri-Washington eyalet üniversitesi revizyonu: Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri”, Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 75-85, (2007).
 • C26. Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Antipsikotik kullanımına bağlı ağız ve yüz bölgesinde gelişen distoni ile ilgili temporomandibuler eklem çıkığı: Bir olgu sunumu”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(2), 102-105, (2007).
 • C27. Kısa, C., Aydemir, Ç., Cebeci, S., Yıldırım, SG., ve Göka, E., “Psikiyatri kliniğinde yatış sürelerini etkileyen faktörler”, Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, 9(1), 12-17, (2007).
 • C28. Tekgöz İ, Sunay D, Çaylan A, Kısa C. “Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi”, Türk Aile Hek Derg, 13(3), 132-136, (2009).
 • C29. Alkan H, Bekki G, Kısa C, Aydemir Ç. Paliperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Laringeal Distoni; Bir Vaka Takdimi. Yeni Symposium Dergisi, 49 (3),173-175, 2011.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • D1. Kısa, C., Aydemir, Ç., Göka, E., “Postpartum psikiyatrik durumlar:7 olgu sunumunun sosyodemografik özelikleri, tanı, tedavi, ve iki yıllık izlemi”, V. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 24-29 Nisan, Antalya, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 70-71, (2001).
 • D2. Başterzi, AD., Aydemir, Ç., Kısa, C., Aksaray, S., ve Göka, E., “Major depresif bozukluklu hastalarda IL-6 düzeyleri ve tedavi ile ilişkisi”, VII. Bahar Sempozyumu, Kemer, Antalya, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantı, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 111, (2003).
 • D3. Kısa, C., Yüksel, FV., Göka, E., “Karbamazepin tedavisi sırasında gelişen hiponatremi ve sonuçları:Bir olgu sunumu”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 349-351, (2003).
 • D4 Yüksel, FV., Kısa, C., ve Göka, E., “Uyaran eksikliği ve algı kusurları:Bir olgu sunumu”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 628-630, (2003).
 • D5. Cihan, FG., Cebeci, S., Kısa, C., Aydemir, Ç., Göka E., ve Eskioğlu, E., “Hepatit B taşıyıcılarında psikiyatrik belirtiler ve yaşam kalitesi, kontrollü bir çalışma”, Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan, İzmir, Program ve Özet Kitabı, 86, (2004).
 • D6. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “ Marfan sendromu ve psikotik bozukluk komorbiditesine ilişkin bir olgu sunumu”, VIII. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 14-18 Nisan, Antalya, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 196-198, (2004).
 • D7. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “ Charles Bonnet sendromu: Bir olgu sunumu”, VIII. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 14-18 Nisan, Antalya, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 192-193, (2004).
 • D8. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Mirtazapin’in neden olduğu mani”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 742-743, (2004).
 • D9. Yüksel, FV., Yalçın, ES., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Aşırı doz ketiapin alımına ilişkin iki olgu sunumu”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet Kitabı,744-745, (2004).
 • D10. Kısa, C., Yalçın, ES., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Serebrovasküler olay sonrası EKT kullanımı:Bir olgu sunumu”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 514-516, (2004).
 • D11. Kısa, C., Zincir, SB., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Erişkin dönemde Tourette sendromu: Dört vaka sunumu ve tedavi yaklaşımı”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 527-528, (2004).
 • D12. Kısa, C., Yalçın, ES., Yıldırım, SG., ve Göka, E., “Ameliyat sonrası vajinismus gelişen bir vakanın tedavisi” 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 762-764, (2004).
 • D13. Kısa, C., Yıldırım, SG., Cebeci, S., ve Göka, E., “Siprofloksasin ile uzamış EKT nöbeti: Bir olgu sunumu”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 767-768, (2004).
 • D14. Keighobadi, M., Kısa, C., Karakaş, S., Göka, E., “Şizofreni alt gruplarının bellek süreçleri açısından karşılaştırlması”, Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştay, 21-23 Şubat, İzmiri Bildiri Özetleri ve Program Kitapçığı, 94, (2008).
 • D15. Tüzer, V.,Kısa, C., Aydemir, C., Göka, E.,”Şizofrenide yaşam kalitesini yordayan etkenler zaman içinde değişir mi ? Bir izlem çalışması”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(ek 1),88-89, (2009).
 • D16. Akdemir, C., Keleş, H., Yalçın, DÖ., Kısa, C., “Bir şizofreni olgusunda self-mutilasyon” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(ek 1),78-79, (2009).
 • D17. Göka, E., Kurt, A., Aydemir, Ç., Göka, S., Yalçın, ES., Kısa, C., “Şizofreni hastalarında silik nörolojik işaretler ve istemsiz hareketler: Karşılaştırmalı bir çalışma”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(ek 1),80-81, (2009).
 • D18. Göka E, Yalçın DÖ, Akdemir C. Kısa C. ”Aripiprazol’ün neden olduğu akut distoni ve akatizi: Bir olgu sunumu” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19 (Ek 1), S259, (2009).

E. Diğer yayınlar :

 • E1. Önder, ME., Kısa, C., “Fosfolipitler: Şizofrenide membran hipotez”, Şizofreni, editörler:Erkoç Ş, Oral T, 5US yayın,İstanbul, 164-170, (2000).
 • E2. Önder, ME., Kısa, C., Çıngı, AD., “Kolesistokinin”, Şizofreni, editörler:Erkoç Ş, Oral T, 5US yayın,İstanbul, 171-177, (2000).

Paylaş